Ποιότητα

Η TRACOFIN Ltd. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας και αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις και προσδοκίες των ενδιαφερομένων από αυτήν και γι’ αυτήν μερών (πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές/υπεργολάβοι, εξωτερικοί σύμβουλοι/ συνεργάτες και τοπική κοινωνία), έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδιωτικού πρωτοκόλλου IFS Broker.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων της επιχείρησης καλύπτει το διεθνές εμπόριο τροφίμων και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Οργανισμού και στους Στόχους Ποιότητας.

Η Διοίκηση της TRACOFIN Ltd.

 • έχοντας εξασφαλίσει όλους τους απαραίτητους πόρους, σε μέσα και προσωπικό για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας
 • έχοντας εξασφαλίσει την υπεύθυνη και ηθική συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού της για την υλοποίηση αυτού του σκοπού
 • έχοντας λάβει υπόψη τις απαιτήσεις των πελατών, της νομοθεσίας και των διαδικασιών παραγωγής
 • δείχνοντας ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος
 • σέβεται σε απόλυτο βαθμό τα εργασιακά δικαιώματα και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης σε όλους τους εργαζομένους της,
 • δεσμεύεται  για την παροχή πόρων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων
 • εφαρμόζοντας ανελλιπώς την ποιοτική της πολιτική σε θέματα αρτιότερης και ταχύτερης υλοποίησης των απαιτήσεων και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών για μεγιστοποίηση της ικανοποίησής τους, κατά τη διάρκεια μιας διαρκούς σχέσης, επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων και την πιστή τήρηση των προδιαγραφών.

Ταυτόχρονα, η Διοίκηση της TRACOFIN Ltd. φροντίζει για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα και βελτίωσή του. Τα εργαλεία αυτά είναι:

 • Η θέσπιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση των Στόχων και Προγραμμάτων Ποιότητας και Ασφάλειας.
 • Οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις.
 • Η Υλοποίηση των Διορθωτικών Ενεργειών.
 • Η Ανασκόπηση της Διοίκησης.
 • Η Διαχείριση Επικινδυνότητας.
 • Η Παρακολούθηση των Αλλαγών και
 • Η Αύξησης της Γνώσης της Επιχείρησης.

Η TRACOFIN Ltd. έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.